PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Podprogram 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

Podsumowanie pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018


Caritas Diecezji Kieleckiej  w czerwcu 2019 roku zakończyła realizację Podprogramu 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.Pomoc żywnościową otrzymały osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie. Beneficjenci otrzymali między innymi cukier, miód, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę wieprzową, szynkę drobiową, kabanosy wieprzowe, fasolę białą, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki.

 

W ramach realizacji Podprogramu 2018:

·         zaangażowanych było 21 Organizacji Partnerskich Lokalnych;

·         żywność odebrało 10 500 osób potrzebujących;

·         wydano osobom potrzebującym 518 762,40 kg ton żywności;

·         wydano osobom potrzebującym 47 646 paczek żywnościowych;

·         przeprowadzono w ramach działań towarzyszących 90 warsztatów dla 2122 uczestników.


Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

W okresie realizacji Podprogramu 2018 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych  przez placówki terenowe, stowarzyszenia, Caritas lub parafie. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi spotkania integracyjne, świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów oraz festyny rodzinne.

Caritas wspiera w ten sposób osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2018 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do programu  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

 

 

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli z terenu diecezji kieleckiej Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) i Ośrodków Pomocy Społecznych (OPS) dotyczące  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

Termin:

11.10.2018 r. Kielce, ul. Wesoła 54 (Centrum Integracji Społecznej) godz. 11.00                      

12.10.2018 r. Miechów, ul. Szpitalna 1 b (Dom Kombatanta) godz. 11.00

Chętne Organizację mogą jeszcze zgłosić swój akces.

Informacji udziela p. Renata Kaczmarczyk - koordynator programu tel. 784597557

LISTA ORGANIZACJI PARTNERSKICH LOKALNYCH


 

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 

CELEM PROGRAMU
jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych parafii (OPL) oraz ogłaszane na ambonie w czasie mszy świętej.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI:  
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Kolejny etap realizacji Programu  „Podprogramu 2018”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących   w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się z magazynów Caritas Diecezji Kieleckiej od 5 listopada 2018 r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych.


PACZKA ŻYWNOŚCIOWA
to zestaw składający się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.


Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

1. Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,6 kg,
 • fasola biała 3,6 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,80 kg,

2. Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg,

3. Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4. Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5. Cukier:

 • cukier biały 4 kg,
 • miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

6.Tłuszcze:

 • olej rzepakowy 4 l,

7. Dania gotowe:

 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych  [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:
•    warsztaty kulinarne;
•    warsztaty edukacji ekonomicznej;
•    warsztaty dietetyczne;
•    warsztaty o nie marnowaniu żywności.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

 

POŻYTECZNE LINKI:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach PO PŻ 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w  Podprogramie 2018.

Film Informujący PO PŻ 2014 - 2020.

 

PLIKI DO POBRANIA:


KONTAKT:

p. Renata Kaczmarczyk – Koordynator POPŻ Caritas Diecezji Kieleckiej

tel. 784597557

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Magazyny Programu Pomocy Żywnościowej:

p. Rafał Skrzyniarz - tel. 660 384 401

Kielce ul. Chłopska 20 B / ul. Ściegiennego 499

p. Paweł Rakoczy - tel. 784 810 411

Proszowice ul. Kolejowa 4 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE TRENERÓW

 


 

DO POBRANIA - PLAKAT DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

 


Data publikacji: 11 października 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/10/2018

CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi transportowe - przewóz artykułów spożywczych suchych pakowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
Podprogram 2018 realizowanego przez Caritas Diecezji Kieleckiej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Podprogram 2017

Podprogram 2016

Podprogram 2015

Podprogram 2014


 

Free business joomla templates