WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ

 

Caritas Diecezji Kieleckiej i Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Polsce realizują wspólnie projekt szkoleniowy w zakresie  legislacji i procesu stanowienia prawa , którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji przedstawicieli – pracowników, współpracowników, członków i wolontariuszy ośrodków w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa, zwłaszcza z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa lub analizy finansowej.

Projekt pn. „WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ - podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, jest finansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego.

Sesja szkoleniowa obejmuje 2 zjazdy 3-dniowe dla każdego uczestnika i obejmuje następujące zagadnienia:.

Część I. Legislacja

·  System prawny i zasady tworzenia prawa – informacje podstawowe: podstawowe pojęcia legislacji (przepis, norma prawna, język prawny, akt normatywny i inne), charakterystyka konstytucyjnego systemu źródeł prawa i jej konsekwencje dla podmiotów stanowiących prawo, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – zakres stosowania, podstawowe dyrektywy poprawnej legislacji.

·  Budowa ustawy: rodzaje ustaw, tytuł i odnośniki z nim związane, jednostki redakcyjne aktu normatywnego, oznaczanie przepisów i ich systematyzacja, rodzaje i kolejność przepisów.

·  Redagowanie przepisów merytorycznych: specyfika i wymogi języka prawnego, typowe środki techniki prawodawczej: definicje, odesłania, odnośniki, problemy redakcji poszczególnych rodzajów przepisów (ustrojowe, proceduralne, karne) na przykładach.

·  Przepisy o zmianie (nowelizacji) przepisów obowiązujących: zasady nowelizowania, techniki nowelizacyjne.

·  Przepisy przejściowe i dostosowujące: istota problemów związanych z wprowadzaniem do porządku prawnego nowych norm prawnych, możliwe sposoby rozstrzygania problemów międzyczasowych, techniki formułowania przepisów przejściowych i dostosowujących z rozróżnieniem na akty nowe i nowelizacje.

·  Przepisy końcowe (przepisy: uchylające, o wejściu w życie, o wygaśnięciu mocy obowiązującej): schematy formułowania przepisu o wejściu w życie, określanie właściwej długości vacatio legis i dnia wejścia w życie aktów publikowanych w dziennikach urzędowych, różnicowanie terminu wejścia w życie poszczególnych przepisów.

·  Techniki prawodawcze specyficzne dla rozporządzeń i aktów prawa wewnętrznego: tytuł i podstawa prawna, najczęściej popełniane błędy legislacyjne, załączniki do rozporządzeń – problemy legislacyjne.

·  Zasady opracowywania tekstu jednolitego i techniki prawodawcze związane z jego redagowaniem: forma i obligatoryjne elementy opracowywania tekstu jednolitego, zakres treści uwzględnianej w tekście jednolitym i techniki prawodawcze z tym związane.

 

Część II. Aktywny udział społeczeństwa w stanowieniu prawa.

·  Proces stanowienia prawa w Polsce: podstawy konstytucyjne procesu stanowienia prawa oraz partycypacji obywateli w tym procesie, regulacje ustawowe i podustawowe dotyczące procesu stanowienia prawa oraz partycypacji obywateli w tym procesie.

·  Konstytucyjne standardy prawidłowej legislacji i ich wpływ na jakość prawa;

·  System konsultacji publicznych w procesie stanowienia prawa;

·  Metodologia oceny skutków ekonomiczno-społecznych zmiany prawa;

·  Monitoring funkcjonowania systemu prawnego i badania postlegislacyjne nad prawem;

·  Dobre praktyki w procesie stanowienia prawa (na przykładzie Wlk. Brytanii, Szwajcarii, Szwecji, USA, itd.);

·  Lobbing i rzecznictwo interesów w procesie stanowienia prawa;

·  Konstytucyjny system źródeł prawa;

·  Ocena Skutków Regulacji – rozwiązania praktyczne;

·  Diagnoza przyczyn niewłaściwego stanu legislacji w Polsce;

·  Kultura polityczna i fachowe zaplecze legislacyjne;

·  Instytucjonalny porządek w procesie stanowienia prawa i jakość prawnej regulacji;

·  Preferowany kierunek systemu legislacji – najpilniejsze zmiany; sformalizowanie standardów przygotowania ustaw i aktów prawa miejscowego w postaci kodeksów dobrych praktyk; koordynacja działań administracji rządowej, poprawa planowania legislacyjnego, urealnienie Ocen Skutków Regulacji;

·  Działalność przedlegislacyjna – zalety stosowania białych i zielonych ksiąg przez konstytucyjne organy władzy publicznej;

·  Konieczność normatywnego ustawowego określenia standardów OSR i konsultacji publicznych;

·  Potrzeba wprowadzenia zmian w regulaminach Sejmu i Senatu;

·  Ocena Skutków Regulacji jako standard procesu stanowienia prawa; rekomendowane zasady Oceny Skutków Regulacji; zasada powszechności OSR; zasada kompleksowości OSR; standaryzacja OSR; obowiązek aktualizacji OSR w trakcie prac nad projektem; obowiązek weryfikacji OSR w trakcie prac nad projektem;

·  Efektywne konsultacje publiczne jako podstawa racjonalizacji procesu stanowienia prawa: standardy konsultacji publicznych w procesie stanowienia prawa, zasada powszechności konsultacji publicznych, zasada proporcjonalności i pomocniczości, zasada zaufania oraz równości uczestników konsultacji publicznych, zasada dostępu do informacji o konsultacjach w procesie stanowienia prawa, zasada konsultacji pełnych i racjonalnych, zasada stosowania różnych metod i form konsultacji, zasada związania konsultacji publicznych z procedurą Oceny Skutków Regulacji;

·  Potrzeba uregulowania normatywnego standardów konsultacji publicznych;

·  Badania postlegislacyjne; konstytucyjne standardy prawidłowej legislacji ;

·  Rekomendacje działań naprawczych w procesie stanowienia prawa: dobre praktyki oraz pozanormatywne formy promowania dobrej legislacji; normatywna regulacja procesu konsultacji publicznych i Oceny Skutków Regulacji; zmiany ustawowe; konstytucyjna gwarancja trwałości i jednolitości zasad prawidłowej legislacji.

·  Program będzie podlegał modyfikacjom i ulepszeniom w dostosowaniu do wyników oceny jakości przeprowadzonych szkoleń i wniosków i postulatów uczestników.

 

Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu legislacji i stanowienia prawa w Polsce, a uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują certyfikaty.


Najbliższe szkolenia:
17-19.11.2017 r. - Kaczyn
1-3.12.2017 r. - Zakopane

 


WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ –
podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 

Projekt wdrożeniowy finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ,
Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa
Lider: Caritas Diecezji Kieleckiej
Partner: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com